Radyoloji

Radyoloji, bazı hastalıkları tespit etmek için X ışını, ses dalgası ve radyo dalgası kullanarak oluşturulan görüntüleme teknolojilerini; tıpta tanı, tedavi ve izleme amacıyla kullanan bir uzmanlık alanıdır.
Radyoloji bölümünde yapılan tespit ve incelemeler uzman doktorlar tarafından değerlendirilir. Radyoloji bölümü tanı ve tedavi yöntemleri ile diğer branşlara destek olduğu gibi, kanser başta olmak üzere pek çok tıbbî kararın hayatî bir bileşeni konumunda yer alır. Tanısal radyoloji ve girişimsel radyoloji olarak iki ana bölümden oluşur.
Sağlık sektörünün neredeyse her alanında radyolojik muayene yapılırken vücut içi yapıları görüntülemek için radyografi, floroskopi, ultrasonografi, doppler ultrasonografi, mamografi, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), anjiyografi, kemik dansitometre gibi farklı görüntülenme yöntemlerinden yararlanır.

Gelişen görüntüleme yöntemleri, erken dönemlerde tanı konulması sağlayarak tedavi başarısının artmasına; girişimsel radyolojideki gelişmeler ise açık cerrahi operasyon uygulanmayan hastaların tedavisinde minimal invaziv prosedürler ile cerrahi girişimlere olan gereksinimin azalmasına olanak sağlamıştır.
Hastanemizin Radyoloji Ünitesinde de güncel teknik donanımlar kullanılmaktadır.

Hastanemizdeki Tıbbi Görüntüleme Cihazları:
• Çok kesitli BT,
• Röntgen,
• Ultrasonografi (Doppler + 3D + 4D),
• Mammografi,

HASTANEMİZDE YAPILAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLER:
• Biyopsiler: Meme, tiroit, karaciğer, böbrek, akciğer gibi organlardaki patolojik dokudan lokal anestezi ile girilerek küçük parçalar alma işlemidir.
• USG Eşliğinde Tel İle Meme İşaretleme: Memedeki kitlenin çıkarılacağı durumda, dokuya yerleştirilen ve ucu dışarda olan bir tel ile cerrahın bu dokuya ulaşabilmesi sağlayan işlemdir.
• USG Eşliğinde Meme ve Aksilla Kitlelerine Klips (Tümör İşaretleme) Yerleştirilmesi
• Parasentez / Torasentez: Akciğer ya da batındaki organları çevreleyen zarlar arasındaki sıvıdan örnek alınmasıdır.
• Perkütan Asit /Plevral Efüzyon Drenajı: Akciğerler ve batındaki organları çevreleyen zarlar arasındaki sıvının boşaltılmasıdır.
• Perkütan Abse Drenajı: Vücudun herhangi bir yerindeki absenin kateterler ile boşaltılmasıdır.
• Perkütan Safra Kesesi Drenajı: Genişlemiş enfekte safra kesesi içerisine kateter yerleştirilerek boşalmasının sağlanması işlemidir.
• USG Eşliğinde Perkütan Nefrostomi: Ultrason eşliğinde ve kılavuzluğunda böbrek toplayıcı sistemi içerisine drenaj kateteri yerleştirilmesi işlemidir.
• Poş Grafisi: Poş kavitesini kontrast madde verilerek görüntüleme işlemidir.
Hastanemizde,
Radyoloji bölümü, alanında çok deneyimli uzmanlardan oluşan hekim kadrosuyla, poliklinik, yataklı tedavi bölümleriyle tanı ve tedaviye yönelik hizmet vermektedir.

Poliklinik Doktorlarımız


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ





Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59



Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.



Powered by: EVS Dijital

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59